Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledningsgrupp – Bottom

2 juni, 2013 | By |

1. Strategiledning
Ledningsgruppens förmåga att fatta strategiska beslut.
• Förstudie
Genomlysning av ledningsgruppens status.
Var befinner sig företaget ur ett innovationsperspektiv?

• Planering
Designa processsen med mål, nivåer, ambitioner och avgränsningar utifrån företagets förutsättningar.

• Grupputveckling
Utveckla gruppen så att den som enhet tar sig an utmanande strategiska uppgifter i en process och har förmågan att fatta beslut med kvalitet.

0-4 mån.

2. Implementeringsledning
Ledningsgruppens förmåga att implementera strategiska beslut.
• Förberedelser
Förbereda ledningsgruppen inför implementeringen samt skapa ett förändringsunderlag som kan kommuniceras tydligt och motiverar organisationen.

• Implementering
Säkerställa att alla av egen fri vilja genomför beslutade förbättringar och verkställer företagets mål.

• Utvärdering
Omsätta lärdomar av genomförd implementering, samt besluta om åtgärder kopplade till organisationens upplevda hinder och behov.

4-16 mån.

3. Innovationsledning
Ledningsgruppens förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.
• Innovations audit
Säkerställa att företagets alla styrmedel driver mot en innovationskultur samt designa dessa så att beteendena de styr blir varaktiga.

• Innovationskultur
Ledningen som grupp och individuellt implementerar alla beslutade innovationsdrivande förändringar.

• Mätning av innovationskraften
Verifiera genomförda förflyttningar och få ett underlag för fortsatta behov att stärka innovationskraften.
Fördjupa ledningens förståelse av organisationens innovationskraft.

16-24 mån.

Services- Ledningsgrupp – Bottom

2 juni, 2013 | By |

1. Strategy Management
Management Team´s ability to make strategic decisions.
• Feasibility study
Assess the management team.
How does the management team perform compare with high-performance teams as well as from an innovation perspective?

• Planning
The Design process with its goals, ambitions, content and boundaries based on the business environment.

• Team Development
Develop the team so that it can take on challenging strategic tasks and have the ability to make high-quality decisions.

0-4 months.

2. Implementation Management
Management Team’s ability to implement strategic decisions.
• Preparations
Prepare the management team for the implementation, and formulate a change description that can be communicated clearly and which will motivate the organization.

• Implementation
Ensure that everyone will voluntarily implement agreed improvements and fulfills company goals.

• Evaluation
Assess lessons learnt, and decide on further measures linked to the organization’s perceived obstacles and needs.

4-16 months.

3. Innovation Management
The Management Team's ability over time to strengthen the organization's Innovation Force.
• Innovations audit
Ensure that all the company’s control devices point towards a culture of innovation, and design them so that the resulting behavioral changes are permanent.

• Innovation Culture
Management, as a team and individually, implements all agreed innovation driven changes.

• Measure the Innovation Force
Verify completed transfers and gather data on which to base further needs to strengthen the innovation force.
Deepen management’s understanding of the organization’s Innovation Force.

16-24 months.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: