Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledarutveckling – Bottom

2 juni, 2013 | By |

1. Mitt innovativa ledarskap
Stärka det innovativa och personliga ledarskapet
• Självinsikt.
• Ökad trygghet i ledarrollen.
• Grundläggande ledarutveckling.
• Vilja att vara i förändring.
• Designa sin egen ledarutveckling.

3-4 dagar ( 3-5 månader).
Minst 2 tillfällen.

2. Leda innovativa team
Utveckla chefer som kan designa, leda och utveckla innovativa team för lönsamma affärer
• Insikter och verktyg för högpresterande team.
• Ökad förmåga att utveckla och driva en affärsmässig enhet.
• Insikter och förståelse för innovationsdrivande ledarskap.
• Förändringsledarskap genom inse-äga-prestera.
• Individuell coaching för deltagarna.

6-7 dagar (6-8 månader).
3-4 tillfällen.

3. Leda en innovationsdriven organisation
Utveckla förmågan att designa en innovations-drivande organisation/företag som hanterar ständiga förändringar
• Proaktiv förändringsförmåga i företag.
• Designa ändamålsenliga beslutsprocesser för affärsmässiga utmaningar.
• Driva en innovationsorienterad organisation i strategisk riktning.
• Strategiskt projektarbete i avdelningsöverskridande grupper.
• Högsta ledningen involveras.

12-14 dagar (10-12 månader).
5-6 tillfällen.

Services- Ledarutveckling – Bottom

2 juni, 2013 | By |

1. My Innovative Leadership
Strengthen innovative and personal leadership
• Self-awareness.
• Increased security in the leadership role.
• Basic leadership development.
• Desire to change.
• Design your own leadership development.

3-4 days( 3-5 months).
At least 2 occasions.

2. Leading innovative teams
Developing managers who can design, manage and develop innovative teams for profitability
• Develop employees and teams.
• Insights and tools for high-performing teams.
• Increased ability to develop and operate a business-like unit.
• Insights and understanding for innovation-driven leadership.
• Change Leadership through realize-own-perform.
• Individual coaching for the participants.

6-7 days (6-8 months).
3-4 times.

3. Leading an innovation-driven organization
Develop the ability to design an innovation driven organization / company that can deal with continuous changes
• Proactive adaptability in enterprises.
• Designing effective decision making processes for business challenges.
• Running an innovation-oriented organization in a strategic direction.
• Strategic project work in cross-departmental teams.
• Top management involvement.

12-14 days (10-12 months).
5-6 times.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: