Image Image Image Image Image Image Image Image Image

18 sep

By

Tjänster – Ledarskapsutveckling – Program

18 september, 2014 | By |

Skräddarsydd ledarskapsutveckling – för att driva förändring

För att klara att komma ur gamla vanemönster och kunna vara flexibel med när och hur man använder de olika ledarskapsverktygen krävs en längre utvecklingsprocess. I Fördjupad ledarskapsutveckling är konsten att leda team centralt, vi lägger stor vikt på upplevelsebaserade övningar.

Läs mer

Innovationsdrivande ledarskap

Den innovationsdrivande ledaren skapar trygghet och en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Med hjälp av vårt forskningssamarbete med Chalmers och 20 års erfarenhet av ledarutveckling i dynamiska organisationer har vi nu arbetat fram ett programinnehåll där vi tränar just de ledarskapsbeteenden som är avgörande för att stärka innovationsförmågan.

Läs mer

Träning i Förändringsledarskap

Alltför många chefer saknar de konkreta verktygen för att leda förändring. Det handlar inte längre om att hantera en förändring som kommer, idag är förändringar normaltillståndet. I Träning i Förändringsledarskap arbetar vi utifrån Inse-Äga-Prestera metoden som hjälper dig och medarbetarna att inte falla tillbaka i gamla vanemönster.

Läs mer

Feedback träning

Fundera på om det finns något i ledarskapet som är viktigare än feedback. Låt oss gärna få veta om du hittar något. Fram till dess kommer vi att fortsätta att träna feedback med ledare oavsett var de befinner sig organisationen. Vi har upplägg för kortare träningspass såväl som intensivträning i flera dagar.

Läs mer

Chefens viktigaste samtal

Vi vet att du tillhör majoriteten. Att du förmodligen är en av alla de chefer som vill både ha en tydligare struktur och bättre effekt av de ständigt återkommande chefssamtalen. Vi har kundbehov på hela skalan här. Allt från att vässa kommunikationsförmågan i redan mycket väl utvecklade utvecklings- och lönesamtal till att hjälpa till att ta fram en struktur för samtalen som passar företaget.

Läs mer

18 sep

By

Tjänster – Ledarskapsutveckling – Program – Eng

18 september, 2014 | By |

Customized leadership development – driving change

In order to be able to rid ourselves of old habits and to be able to be flexible with the when and how to use the various leadership tools requires a long development process. The art of leading teams is central to advanced leadership development, and we place great importance on experience-based exercises.

Read more 

Innovation driven leadership

A leader who drives innovation creates security and a tolerant environment in which creativity is encouraged and mistakes are allowed. The innovation-driving leader dares to challenge and break patterns. Our research collaboration with Chalmers and our 20 years of experience in leadership development in dynamic organizations have enabled us to develop a program in which we train leadership behaviours that are crucial to strengthening innovation capacities.

Read more 

Training in Change Management

Too many managers lack concrete tools for leading change. It is no longer a question of managing imminent change, today change is the normal state of affairs. In training Change Management our work is based on the Realize-Own-Perform method that prevents you and your employees from falling back into old patterns of behavior.

Read more 

Feedback training

Consider whether anything in leadership is more important than feedback. Let us know if you think of anything. Until then, we will continue to train feedback with leaders irrespective of their place in the organization. We offer shorter training sessions as well as intensive training courses over several days.

Read more 

The Manager’s most important dialogues

We know that you belong to the majority. You probably are one of the many managers who want both a clearer structure and better results for the constantly recurring manager dialogues. We can satisfy a whole range of customer needs here; everything from sharpening your communication skills in well developed performance reviews and salary discussions, to helping you further develop the structures to suit your company.

Read more 

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: