Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ kultur – Innovation – Definition II

29 maj, 2013 | By |

Design
box-design
”Designers är alla som tänker ut lämpliga sätt att förändra befintliga situationer till önskade.”

Herbert Simon, Social Scientist och Nobelpristagare

 

 

Innovation

box-innovation”Innovation är förmågan att transformera en organisations resurser genom att nyttja medarbetarnas kreativa förmåga till att skapa nya lösningar i form av produkter, tjänster och processer som aktivt bidrar till att utveckla såväl det egna företagets som kundernas lönsamhet.”

Ledarskaparna

Facilitering

box-facilitering”Facilitatorns roll är att designa en process som stödjer gruppen, individen och företaget i att göra en förflyttning från nuläget till önskat läge. Vi gör det på ett sätt som uppmuntrar till delaktighet, ägarskap och handling från alla inblandade. Facilitatorns lojalitet ligger i första hand i att skapa bästa resultat för företaget och säkerställa individernas välmående. Facilitatorn svarar för processen men inte för innehållet.”

Sibbet, Ledarskaparna

The Company- Philosophy- Boxes

29 maj, 2013 | By |

Design
box-design
”Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones.”

Herbert Simon, Social Scientist and Nobel laureate

 

 

Innovation

box-innovation”Innovation is the ability to transform an organization’s resources by taking advantage of the employees’ creative abilities to create new solutions in the form of products, services and processes that actively contribute to the development of both their own company and of customer profitability.”

Ledarskaparna

Facilitation

box-facilitering”The role of the facilitator is to design a process that supports the group, the individual and the company in making a move from the present position to the desired position. Our way of doing it encourages participation, ownership and action from everyone involved. The facilitator’s loyalties lie primarily in creating the best results for the company and ensuring the individuals’ well-being. The facilitator is responsible for the process but not the content.”
Sibbet, Ledarskaparna

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: