Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ta fram värderingar för mindre företag

Värderingsworkshop för ledningsteam i småbolag

–Ta fram och utveckla företagets värderingar och synliggör dem i organisationen

Många grundare av mindre bolag känner en stark passion för sin verksamhet och grundar den på tydliga värderingar. De brinner för det de levererar till marknaden, men är ofta mindre erfarna inom bolagsbyggande. I takt med att bolaget växer, riskerar man att tappa vi-andan och hur värderingarna återspeglas i vardagen. Ledarskaparna har lång erfarenhet av att hjälpa småbolag att stärka värderingarna in i deras innersta DNA, vilket ger handlingskraft, engagemang och riktning framåt!

Värderingsworkshop för ledningsrupper i småbolag innebär:
• Att era värderingar återspeglar och tydliggör er vision och affärsidé
• Att alla i ledningen och ev ägargrupp känner ägarskap för värderingarna
• Att alla i företaget har förståelse för värderingarna och hur de återspeglas i
attityder både internt och gentemot kund, i möten, samt i planering och uppföljning
• Att värderingarna hjälper er vid beslutsfattning och därmed bidrar till tydligare affärsfokus, effektivitet och engagemang

Ert utgångsläge

Företaget är sannolikt startat av några individer med passion och kunskap inom ett givet område. I takt med att ni växer, upplever ni att det är allt svårare att samlas kring den ursprungliga tanken, drivkraften, vi-känslan. Arbetet organiseras numer på ett annat sätt, strukturer växer fram och kanske blir det ursprungliga kompisnätverket nu en arbetsgivar-arbetstagarrelation. Där någonstans tappar man lätt grundtanken, värderingarna. Genom att arbeta igenom värderingarna
i ledningsteamet och ut i hela organisationen, bidrar vi till att skapa fokus och engagemang.

Hur det går till

Vi genomför värderingsworkshopen vid en lunch-till-lunchkonferens vilket ger oss möjlighet att arbeta lite längre in på kvällen, samt att umgås under lättare former när arbetsdagen är slut. Arbetet sker utanför ert kontor för att underlätta närvaro och fokus upp uppgiften.

Inför workshopen: Om ni redan har framtagna värderingar som behöver ses över eller konkretiseras, så ber vi er att få dem i förväg för att förbereda oss inför workshopen. Om workshopen syftar till att ta fram bolagets värderingar, inleder vi med att intervjua var och en i ledningsteamet i syfte att få varje individs syn på företagets syfte, mål, kärnkompetens, etc. Det gör att vi når längre i arbetet under själva workshopen.

Under workshopen: Genom ett metodiskt och strukturerat tillvägagångssätt faciliterar vi er igenom arbetet. Genom att blanda individuella övningar och reflektioner med grupparbeten driver vi er framåt mot att sätta era värderingar på plats. Värderingar som går i linje med företagets vision och mål. Innan vi avslutar har ni även arbetat fram en plan för hur värderingarna ska implementeras i bolaget med alla dess medarbetare. Vi faciliterar processen och ansvarar  för metodiken, ni fyller processen med innehåll!
Pris: 48.000 Kr, exkl ev internatkostnader och resor

Resultat och uppföljning

Allt arbete dokumenteras av oss och överlämnas. En tid efter workshopen bokar vi in ett möte där vi följer vi upp hur arbetet har framskridit.

Exempel på mindre företag där vi genomfört Värderingsworkshops:
Wunderkraut, Ugglan Vård, KTC, Japan Photo, Cliffdesign, Utvecklingspedgogik m.fl.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin

pdf

Värderingsworkshop för ledningsteam i småbolag

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: